Játékszabály – nyeremény elektromos fogkefe

A JÁTÉK NEVE: Nyerj egy elektromos fogkefét!

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

DentalKópé – A mesebeli gyerekfogászat
Cégnév: DentalKópé Fogászati Kft.
Telephely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Székhely: 1039 Budapest, Bimbó út 139. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és Instagrammal, azt a Facebook/Meta és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így  azokat a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETÉNEK PONTOS LEÍRÁSA

A játék a DentalKópé gyerekfogászat Facebook és Instagram oldalán történik.

Valljuk, hogy a fogszuvasodás megelőzésének legjobb módja az alapos, megfelelő technikával, eszközökkel és gyakorisággal végzett fogmosás. Ezzel kapcsolatos januári nyereményjátékunk is.

Nyereményjátékunk lényege:

Írd meg kommentben az alábbi kérdésekre válaszaidat, lájkold posztunkat és jelölj meg 2 ismerősödet, akiit érdekelhet nyereményjátékunk.

Tehát 3 egyszerű feltételnek kell megfelelned, hogy részt vehess nyereményjátékunk sorsolásán.

  1. Megválaszolod kommentben az alábbi kérdéseket:

    Hányszor mostok fogat egy nap?
    Mennyi ideig?
    Használtok a fogtisztításhoz fogselymet vagy fogköztisztító pálcikát?

2. A kommentben megjelölöd két barátodat, ismerősödet, akit érdekelhet játékunk. Több komment nagyobb esély, de mindig mást jelölj meg!

3. Lájkolod posztunkat

Nem feltétel, de növeli az esélyt, ha beköveted oldalunkat és megosztod és posztunkat. Fogmosásos fotónak válaszaid mellet külön örülünk.

A JÁTÉK KEZDETE ÉS VÉGE: 2023. január 1 – 31-ig

SORSOLÁS: 2023. február 6. 16 óra

RÉSZVÉTEL, JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a játék feltételeinek a fent leírtak szerint eleget tesz.
Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

JÁTÉKSZABÁLY

Nyereményjátékunkban az vehet részt, aki Facebook vagy Instagram oldalunkon a fenti kérdésekre megadja a választ és két ismerősét megjelöli kommentjében és lájkolja posztunkat. Több komment nagyobb esély, amennyiben mindig 2 másik embert jelölsz meg.

A sorsoláson csak az vehet részt, aki mindhárom feltételnek eleget tett.

A nyertes a kommentelők közül sorsolással választjuk, melynek ideje 2023. január 6. 16 óra

Nem feltétel, de érdemes bekövetned gyerekfogászatunk Facebook és Instagram oldalát. Garantáljuk, hogy nem fogod megbánni! Legyél követőnk te is!

NYEREMÉNY

1 db Philips Sonicare For Kids – szónikus elektromos gyerekfogkefe


A nyeremény – előre egyeztetett időpontban – recepciónkon vehető át.  A Nyeremény igénybevételével járó SZJA kötelezettséget, egyéb költségeket a nyertes viseli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:
bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
káromkodást tartalmaznak;
megbotránkoztató tartalmúak;
obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
pornográf vagy szexuális tartalmúak;
bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő,

vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
más honlapra irányítanak;
más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A JÁTÉK IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSE

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes e-mail címe, neve és személyigazolvány száma – DentalKópé Fogászati Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a fesztiválon való részvételhez szükségesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a DentalKópé Fogászati Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, DentalKópé Fogászati Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

VISSZA A JÁTÉKRA