Húsvéti nyereményjáték – Játékszabály

A JÁTÉK NEVE: Húsvéti nyereményjáták

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

DentalKópé – A mesebeli gyerekfogászat
Telephely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Székhely: 1039 Budapest, Bimbó út 139. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és Instagram azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így  azokat a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETÉNEK PONTOS LEÍRÁSA

A játék a DentalKópé gyerekfogászat Facebook oldalán  történik.

Nyereményjátékunk lényege:
A játékban feltett kérdésre a helyes válasz kiatalálása és beküldése.

Nyereményben csak az  részesül, aki a Google Forms-ban elkészített kérdést megválaszolja, a válasza helyes, és megadja az ott kérdezett adatokat (email cím, név), és az első 15 helyes megfejtő között van.  A kitöltést követően  a válaszadó értesül a helyes válaszról.

A JÁTÉK KEZDETE: 2022. április 18. reggel 8

A JÁTÉK VÉGE: 2022. április 24. este 8 óra

 

RÉSZVÉTEL, JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a játék feltételeinek a fent leírtak szerint eleget tesz.
Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

JÁTÉKSZABÁLY

Minden játékos csak egy választ adhat, több kitöltés esetén csak egyszer vesszük figyelembe. Csak a jó válasz esetén jár a nyeremény az első 15 beküldőnek.

NYEREMÉNYEK

Az első 15 helyes megfejtő egy gyerekfogkefét és egy kis gyerekfogkrémet kap ajándékba.
A nyerteseket május első hetében emailben a Szervező értesíti, a nyertesnek 5 naptári napon belül vissza kell igazolnia, mikor szeretne átvenni az ajándékot.
A nyeremény előre egyeztetett időpontban recepciónkon vehető át. 
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény igénybevételével járó egyéb költségeket a Játékos viseli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:
bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
káromkodást tartalmaznak;
megbotránkoztató tartalmúak;
obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
pornográf vagy szexuális tartalmúak;
bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő,

vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
más honlapra irányítanak;
más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A JÁTÉK IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSE

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes e-mail címe, neve és személyigazolvány száma – DentalKópé Fogászati Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a fesztiválon való részvételhez szükségesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a DentalKópé Fogászati Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, DentalKópé Fogászati Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.