A DentalKópé Fogászati Kft. (Székhely.1029 Budapest, Bimbó út 139/b) a továbbiakban „Társaság”, a fogászati és szájsebészeti szakellátás szolgáltatásainak teljesítése során az Ön személyes adatait kezelni szeretné. Adatainak biztonságos kezelése jogos elvárás, így annak megkezdése előtt ezúton tájékoztatni kívánjuk az azzal kapcsolatos lényeges információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról, adataival való rendelkezés lehetőségéről, és a jogorvoslat igénybevételének lehetőségéről.

Társaságunk, mint adatkezelő adatai:

DentalKópé Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DentalKópé Fogászati Kft.

Email: info@dentalkope.hu

Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 139/b
Telephely:1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

Tel: 06-30-250-5210
Kapcsolattartó: Dr. Szilágyi Emese
Email: info@dentalkope.hu

Adatvédelmi tisztségviselő: Vajda Lilien
Email: info@dentalkope.hu
Honlap: www.dentalkope.hu

Adatkezelés helye: DentálKópé - A mesebeli gyerekfogászat rendelője 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a. valamint adatfeldolgozóink székhelye (lásd 13. pont)

1. Adatának kezelése szempontjából az alábbi fogalmak lényegesek:

a. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
b. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
c. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
d. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
e. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
f. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
g. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
h. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
i. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
j. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
k. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

2. Vonatkozó jogszabályok

 • GDPR –  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelete
 • Info törvény: 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és an információs szabadságról.
 • 1997. évi XLVII tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről és védelméről

3. Hatálybalépés: 2018. május 25.

4. Adatkezelés célja:

 • Társaság az alábbi esetekben (egy vagy akár több esetkörben) kezeli az Ön személyes adatait:
 • Munkavállalóinak munkaviszonyával összefüggésben,
 • magánszemélyekkel fennálló megbízási, ill. vállalkozási szerződései teljesítése érdekében,
 • a szakrendelésen megjelentek adatait az ott megjelent megfelelő ellátása érdekében
 • kamerás biztonsági rendszer működtetése során a Társaság telephelyére belépők felvételét
 • ügyfélszerződések teljesítése érdekében,
 • állásra jelentkezők megismerésére céljából,
 • hírlevél szolgáltatás céljából,
 • kamerás biztonsági megfigyelés céljából,
 • sütik alkalmazása során üzleti célból,

s mindezt a szükséges mértékig, az adatkezelés elveivel összhangban, beleértve az egészségügyi adatait is, amelyre jogszabály hatalmazza fel a Társaságot (GDPR 9. cikkely (2) h és i).

Egyes speciális adatkezelés

Kamerás adatkezelés
– A Társaság rendelőjébe történő belépéskor Önről felvétel készül. Ennek célja, az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, orvosi titok védelme, személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló balesetek körülményeinek a dokumentálása, és társaságunk feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme. Az adatok ilyen módon történő kezeléséhez a Társaságnak jogos érdeke fűződik. A kamerák aktuális képének a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételekhez ugyanezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadására a társaság ügyvezetője jogosult.
Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén – a látogató távozását követő 72 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek.
Kamerával ellátott helyiségek: a rendelők, a recepció, és a váróterem.
Egyéb adatkezelés
Az Ön előzetes hozzájárulása esetén Társaságunk egyéb céllal is kezelheti személyes adataikat, de minden esetben erről Önt az érintett személyes adatoknak a cél szerinti felvételekor tájékoztatjuk.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Sütik és típusai
Mint mindenki, mi is használunk sütiket egyfelől weboldalunk alapvető működésének biztosítására, másfelől szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményét javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedés alapú marketing futtatásával.
Íme még pár technikai információ a sütik kezeléséről, hogy tudja mi történik a háttérben:
Alapvető, a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció, a kosár használata és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
Statisztikai sütik
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek nekünk abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ilyen sütiket pl a Google Analytics alkalmazás használhat, ami a Google Inc. webelemző szolgáltatása.
Marketing, remarketing sütik
Sok esetben remarketing szolgáltatásokat használunk, hogy weboldalaink látogatói felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben igazából nem mi vagyunk az adatkezelők, a Google és a Facebook remarketing kódjai teljesen automatikusan gyűjtik az adatokat, hozzánk nem jut el olyan információ, amely bármely látogatónk egyértelmű beazonosítására alkalmas lenne. Ettől függetlenül remarketing típusú sütiket használó kódokat csak a kifejezett hozzájárulásával engedünk futni miközben oldalainkat böngészi.

5. Adatfeldolgozást a Társaságunk nem végez

6. Adatkezelés jogalapja:

Társaságunk különböző jogalapon kezelheti az Ön személyes adatait. Történhet törvényi felhatalmazáson, szerződés teljesítése érdekében, jogos érdekből, valamint hozzájárulásos jogalapon, az alábbi kategóriákra figyelemmel:

 • Munkavállalóink adatait egyrészt (a) a Munka Törvénykönyve, a 2012. évi I. tv 10. par. adta felhatalmazás alapján, (b) munkaszerződés teljesítése végett, valamint (c) hozzájárulásos alapon (lásd 9. pont).
 • Magánszeméllyel megkötött megbízási és vállalkozói szerződéseink esetén az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik és részben hozzájárulás alapján (lásd 9. pont).
  Páciens megfelelő fogászati szakellátásban részesítése, valamint marketingdokumentáció céljából az anamnézis lapon felvett adatok, valamint a páciensekről készült szájfotók a páciens hozzájárulása alapján.
 • Állásra jelentkezők esetén és „egyéb adatkezelés” esetén hozzájárulásuk alapján
 • Kamerás adatkezelés esetén Társaságunk jogos érdeke.
 • Hírlevél szolgáltatás: hozzájárulásuk alapján a MadMimi levelező felületen keresztül a megadott email címekre kiküldjük az aktuális hírlevelet.

7. A Kezelt adatok köre:

A munkavállalók alábbi személyes adatait kezeljük:
név • születési név • anyja leánykori neve • születési hely • születési idő • családi állapot • adóazonosító jel • TAJ-szám • állampolgárság •  magyarországi bankszámlaszám • állandó lakcím • tartózkodási cím • postázási cím • aláírás • végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya • személyes dokumentumok fénymásolata • email cím, nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról • fizetés és bérszámfejtési adatok, • munkahelyi pozíció / előrelépések • munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk • korábbi munkahelyek adatai, a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk • tréning, képzések, tanfolyamok • eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ, a jogszabály által előírt mértékben a hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából) nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj adatok.

Ebből hozzájárulás alapján kezeljük: végzettséget igazoló okmányok, önéletrajz, tréning, képzések tanfolyamokkal kapcsolatos információk
Megbízásos/vállalkozó magánszemélyek alábbi adatait kezeljük:név, születési név, lakcím, születési hely és idő, email cím, személyi igazolvány, TAJ szám, bankszámlaszám, adóazonosító szám, nyugdíjpénztári tagság.
Ebből hozzájárulás alapján kezeljük: végzettséget igazoló okmányok, önéletrajz, tréning, képzések tanfolyamokkal kapcsolatos információk
Fogászati szakellátás során: páciens alábbi adatait kezeljük: név, lakcím, születési dátum, TAJ szám, telefonszám, e-mail.
Hírlevél és direkt marketing során az alábbi adatait kezeljük: telefonszám, e-mail cím.
Kamerás megfigyelés: felvétel
Állásra jelentkezők esetén az átadott önéletrajzban szereplő adatokat.

8. Adatkezelése elvei:

A személyes adatait az alábbi elvekre figyelemmel kezeljük:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Társaságunk felelős a fenti bekezdéseknek való megfelelésért, és annak igazolásáért.

9. Adatokkal való rendelkezés:

Ön, a lenti korlátozásra figyelemmel a kezelt adatairól a Társaságtól bármikor kérhet:

– tájékoztatást, (szóban vagy írásban)
– helyesbítését,
– kiegészítését,
– törlését,
– korlátozását,
– visszavonását, illetve
– más adatkezelőhöz történő transzferálását, vagy saját részre történő átadását (nyomtatott formában).

A fenti rendelkezési joga azonban nem terjed ki közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelésre, illetve ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Ilyen döntés ellen azonban Ön bírósághoz fordulhat.
Továbbá, jogszabály, jogos érdek erejénél fogva kezelt személyes adatok törlését nem kezdeményezheti.

A kért intézkedés a társaság adatvédelmi tisztviselőjénél terjeszthető elő írásban vagy e-mailben.

A Társaságunk a kért intézkedésről indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
A tájékoztatás csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg, a jogszabályi hely pontos megjelölésével, valamint a jogorvoslati lehetőség igénybevételéről való tájékoztatás mellett.
A fenti tájékoztatás ingyenes kivéve, ha Ön az adott év folyamán azonos adatköre vonatkozóan már tájékoztatást kért, és azt megkapta. Azonban a költségtérítés visszafizetendő a kérelmezőnek abban az esetben, ha Társaságunk az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával
Elhunyt adatainak kezelése
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

10. Adatkezelés időtartama:

Adataikat csak a szükséges ideig, illetve jogszabályban meghatározott ideig kívánjuk megőrizni. Erre figyelemmel:
– A szakrendelések során az anamnézis lapon felvett egészségügyi adatokat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLII. tv. 30§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak értelmében: “Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt – a (3) bekezdés kivételével – a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
(2) *  Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.”
a munkavállalók adatai esetén a hozzájárulásos adatkezelés során a kezelt adatok törlését az érintett magánszemély bármikor kezdeményezheti, egyebekben a Társaság a munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig (ill. a halálozás +5 időtartamig).
megbízási illetve vállalkozói szerződés értelmében kezelt adatokat a Társaság a szerződés megszűnését követően az általános elévülési idő (5 év) lejártával törli.
kamerás adatrögzítés: a memória megteltével, 72 óra elteltével törlődnek, amennyiben további megőrzésre okot adó esemény nem került rögzítésre,
állásra jelentkezők önéletrajza 5 év után megsemmisítésre kerülnek.
A hírlevélről bárki, bármikor lejelentkezhet és kérheti adatainak törlését.
Számlázási adatok 5+ 1 év a Számviteli tv. rendelkezései szerint

11. Adatfeldolgozás:

A Társaság munkavállalóinak és egyéni vállalkozóinak/megbízottjainak/vállalkozóinak, alvállalkozóinak adatait, a szükséges mértékig elektronikus úton továbbítja könyvelés és bérszámfejtés végett a

Federal-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 57. A. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-895454
Adószám: 14247794-2-42,
Képviselet: Rozslay Ágnes ügyvezető
Tel.: +36 30 703 4743

részére, amely cég a Társaság munkavállalóinak bérszámfejtését és a Társaság könyvelését végzi.
Feldolgozás végett a könyvelőnek és könyvvizsgálónak továbbított adatok köre megegyezik az adatkezelőként kezelt munkavállalói/egyéni vállalkozói adatok körével, valamint a jogszabály által elvártakkal.

A Társaságunk rendszergazdája
Cégnév: TZteam Kft.
Székhely: 1160 Budapest, Rákóczi út 48.
Cégjegyzékszám: 01 09 864283
Adószám: 10762783242
Képviselő: Takács Zoltán ügyvezető
Telefonszám: +36 1 406 4444, +36 1 600 5030
E-mail cím: support@tzteam.hu
Honlap: https://tzteam.hu
ügyviteli, email rendszerének és tárhelyének kezelése a feladata. Részére átadott adatok köre: vállalatirányítási rendszerünkben, email levelezési rendszerünkben és belső hálózatunkon előforduló személyes adatok.

Tárhelyszolgáltató:
A Webonic Kft. a Társaság szerverszolgáltatást biztosítójaként a Társaság levelezéséhez az általa kezelt domainek tekintetében hozzáféréssel rendelkezik.

Társaságunk a páciens adat és fogászati anamnézis fenntartását végzi.
Cégnév: Flexi Medical Hungary Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.
Cégjegyzékszám: 01-09-991891
Adószám: 24131140-2-41
Képviselő: Friss Tamás
Telefonszám: 06-1-792-1234
E-mail cím: sales@flexi-dent.hu
Honlap: www.flexident.hu

12. Orvosi Titok:

A Társaságunkat, valamint alkalmazottainkat a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A Társaságot – az igazságügyi orvos szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

13. Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

Társaságunk a személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedéssel védi, biztosítja az adatok rendelkezésre állásást, óvja az jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől. Ilyen intézkedések különösen a tűzfal, vírusirtó szoftver, személyes és korlátázott jogosultságok, jelszavak, azok időszakos frissítés. Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

14. Adatvédelmi tisztviselő

Személyes adatai kezelésével, jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak.
A Társaság kijelölt adatvédelmi tisztviselője:
Vajda Lilien
Tel: 06-30-228 3199
Email: info@dentalkope.hu.
Adatvédelmi tisztviselő feladatai közé tartozik a Társaság és alkalmazottai részére történő tanácsadás a vonatkozó adatvédelmi szabályok terén, felügyeli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való társaság általi megfelelőséget, együttműködik a felügyeleti hatóságokkal, illetve jogszabály által jogkörébe sorolt egyéb feladatokat teljesíti.

15. Tájékoztatatás, jogorvoslat:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Továbbá, amennyiben nem ért egyet az Társaságnak az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásában hozott döntésével, úgy Ön a jogszabálysértő adatkezeléssel szemben a jogsértőnek tartott döntés meghozatalától számított 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat.
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Tel.: +36 (30) 683-5969)

A Társaság fenntartja a jogot a fenti tájékoztató módosítására az arról szóló egyidejű honlapunkon történt tájékoztatás mellett. Jelen tájékoztató honlapunkon és nyomtatott formában a Társaság székhelyén is elérhető.

Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatos további információra lenne szüksége, kérem a megadott adatvédelmi kapcsolattartóval vegye fel a kapcsolatot.

Kelt: Budapest, 2018. 05. 20.